Regulamin Newslettera
I. Informacje ogólne

 1. Właścicielką Serwisów dostępnych pod domeną nierozpraszalnosc.pl wraz z jej subdomenami oraz serwisu pod domeną monikatorkowska.com jest Mindio sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 35, 60-115 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001029875, posiadająca NIP 7831878217, o kapitale zakładowym 5 000 zł.
 2. Za pośrednictwem Serwisów oraz jego podstron, Właścicielka świadczy usługi elektroniczne, w tym Newsletter oraz umożliwia każdemu Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi.
 3. Regulamin Newslettera ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niego odniesienie.

II. Definicje

 1. Formularz zapisu na Newsletter – interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przez Właścicielkę umożliwiający zapis do usługi Newsletter.
 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właścicielkę na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na stronie zapisu do usługi Newsletter.
 3. Materiały – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informacje udostępniane w zamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newsletter; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter i wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych w zamian za dostarczenie materiałów.
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić za produkt, a w odniesieniu do produktu cyfrowego – także cyfrowe odwzorowanie wartości; cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Regulamin Newslettera – niniejszy dokument.
 8. Serwis – strony internetowe działające w domenach monikatorkowska.com i nierozpraszalnosc.pl wraz ze wszystkimi subdomenami.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis korzystająca z usługi Newsletter. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych albo, jeżeli jest osobą poniżej 16 roku życia, musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług Newslettera. Właścicielka Serwisu jest uprawniona do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Serwisu, innego dedykowanego interfejsu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

III. Ogólne warunki korzystania z Newslettera

 1. Regulamin Newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter, sposób zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Zasady korzystania z usług elektronicznych innych niż Newsletter zostały uregulowane w Regulaminie Serwisu.
 3. Dane kontaktowe Właścicielki Serwisu:
 • adres pocztowy: Mindio sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 35, 60-115 Poznań
 • adres poczty elektronicznej: kontakt@monikatorkowska.com
 1. Informacje podane w Serwisie na temat Newslettera nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Regulamin Newslettera w sposób nieodpłatny jest udostępniony na dole stron w domenach monikatorkowska.com i nierozpraszalnosc.pl. Treść Regulaminu Newslettera może zostać przez Użytkownika utrwalona poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili ze strony Serwisu.

IV. Wymagania techniczne

 1. Subskrybent może korzystać z Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem Newslettera i obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu oraz działań podejmowanych przez innych Użytkowników.
 2. Korzystanie z Serwisu, w tym zapisanie się do usługi Newsletter, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
 • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet obsługującej pliki cookie;
 • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci Internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.
 2. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie Właścicielka podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Właścicielka zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu TLS.

V. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych

 1. Właścicielka umożliwia zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Użytkownik może zawrzeć z Właścicielką umowę o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której Użytkownik będzie zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę.
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi odbywa się na zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu Newslettera — usługa Newsletter.
 4. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę odbywa się na zasadach określonych w pkt 7 Regulaminu Newslettera — Umowa o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za cenę.

VI. Usługa newsletter

 1. Właścicielka świadczy usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera, która polega na kierowaniu do Użytkowników zapisanych na listę Subskrybentów informacji handlowych i marketingowych, w tym artykułów blogowych, treści wpisów w mediach społecznościowych, informacji o produktach i usługach, a także o specjalnych ofertach rabatowych, czy wydarzeniach lub szkoleniach za pośrednictwem komunikacji e-mail.
 2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Newsletter, czyli dodania adresu e-mail do listy Subskrybentów, należy uzupełnić Formularz zapisu dostępny w ramach Serwisu i podanie imienia oraz adresu e-mail oraz potwierdzenie zapisu przez wciśnięcie przycisku. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail korespondencji mailowej z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie maila w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Użytkownika będzie zawierać aktywny link, po naciśnięciu którego będzie mógł potwierdzić zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie adresu e-mail do bazy danych listy Subskrybentów.
 3. Potwierdzenie zapisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i staje się Subskrybentem. Potwierdzając zapis na newsletter, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Właścicielkę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zapisu na listę Subskrybentów oraz wysyłki Newslettera. Brak zgody powoduje, że usługa Newsletter nie będzie mogła być świadczona. W każdej chwili można wycofać udzielone zgody, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter. Z chwilą skutecznego zapisu na listę Subskrybentów dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu, o którym mowa w pkt 6.2. Regulaminu Newslettera oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany.
 5. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi Właścicielki i innymi prawami pokrewnymi.
 6. Możesz w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter. Rezygnacja może zostać zgłoszona:
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter;
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@monikatorkowska.com;
 • w formie papierowej na adres pocztowy: Mindio sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 35, 60-115 Poznań.
7. Skorzystanie z linka do wypisania się z usługi Newslettera, wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej z żądaniem rezygnacji z usługi będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
8. Właścicielka zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera poinformujemy Cię za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

VII. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za cenę

 1. Istnieje możliwość dokonania zakupu Materiałów w zamian za cenę poprzez złożenie Zamówienia drogą mailową pod adresem: kontakt@monikatorkowska.com.
 2. W celu złożenia Zamówienia musisz podać dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica (osiedle), 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę przedsiębiorstwa oraz NIP.
 3. W odpowiedzi na złożone Zamówienie przedstawiony zostanie Użytkownikowi regulamin sprzedaży i wystawiony rachunek do opłacenia.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Subskrybent może złożyć reklamację na usługę Newsletter. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@monikatorkowska.com lub w formie papierowej na adres pocztowy Właścicielki Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację podmiotu składającego reklamację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Właścicielka prosi o podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 3. Wszelkie reklamacje rozwiązywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w takiej samej formie, w jakiej skierowano reklamację, chyba że zostanie wskazane inaczej.

IX. Dane osobowe i pliki cookie

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w Polityce prywatności.

X. Zmiana regulaminu newslettera

 1. Właścicielka zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu Newslettera.
 2. Właścicielka jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu Newslettera w zakresie, który nie został z Subskrybentem indywidualnie uzgodniony z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności:
 • zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu Newslettera albo nakłada na Właścicielkę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu Newslettera;
 • sytuację, w której Regulamin Newslettera wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu Newslettera w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu Newslettera jest dopuszczalne przez przepisy prawa, lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu Newslettera;
 • wydanie przez organy administracji publicznej decyzji rekomendacji, zaleceń lub aktów o analogicznym charakterze, w jakim dokumenty modyfikują treść Regulaminu Newslettera albo nakładają na Właścicielkę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu Newslettera;
 • wprowadzenie przez Właścicielkę nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu — w zakresie, w jakim nowe funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu Newslettera;
 • wprowadzenie przez Właścicielkę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych — w zakresie, w jakim wpływają one na treść Regulaminu Newslettera, a modyfikacja Regulaminu Newslettera jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;
 • powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu Newslettera jest sprzeczna z prawem — w zakresie, w jakim z punktu widzenia przeciętnego konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu Newslettera jest na jego korzyść.
3. Zmiana Regulaminu newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu Newslettera stosuje się postanowienia Regulaminu Newslettera obowiązujące w dniu wyrażenia przez Ciebie oświadczenia woli do zawarcia umowy.
4. Poinformujemy Cię o treści proponowanej zmiany Regulaminu Newslettera, daty wejścia w życie zmian Regulaminu Newslettera oraz jednolitej treści Regulaminu Newslettera po zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.
5. Przed wejściem w życie zmian Regulaminu Newslettera Subskrybent może oświadczyć, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu newslettera jest równoznaczne z rezygnacją z Newslettera.
6. Zmiany dokonane w Regulaminie newslettera obowiązują Subskrybenta w sytuacji prawidłowego powiadomienia o zmianach i niewypowiedzenia zawartej z Właścicielką Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu Newslettera nie ogranicza praw żadnej ze stron, w tym praw osób o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia Regulaminu Newslettera o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin Newslettera wchodzi w życie w dniu 16.05.2023 r.
Copyright © 2023 · Grafiki: Storyset, Flaticon, Canva | Strona osobista | Regulamin | Regulamin Newslettera | Polityka Prywatności